Rutiner vid frånvaro

Anmälan av frånvaro

Anmälan av frånvaro görs på telefonnummer 0495-241140. Därefter kommer en bekräftelse skickas ut till vårdnadshavare på angivet SMS-nummer eller e-postadress.

Ogiltig frånvaro

Som ogiltig frånvaro räknas all icke anmäld frånvaro. Längre sjukfrånvaro måste styrkas med läkarintyg. Ogiltig frånvaro bekräftas till vårdnadshavare på angivet SMS-nummer eller e-postadress.

Ledigheter

Under ett läsår går eleverna i skola det antal dagar som är fastställt i lag och utifrån det är målsättning och undervisning upplagd. Att vara ledig från skolan kan ibland vara viktigt och nödvändigt. Detta vet naturligtvis ni själva bäst. Vi vill dock från skolans sida be er att vara mycket restriktiva med att ta ledigt utöver fastställda lov. Undervisningen kan inte alltid ”tas igen” med extra hemuppgifter.
För att ge elev ledigt gäller följande:

  1. Mentor får bevilja högst 10 dagar/läsår men inte mer än 5 dagar i följd.
  2. Om det finns särskilda skäl för längre ledighet beviljar rektor. Som särskilda skäl gäller inte semesterresor.

CSN-rapportering

Från och med den 1 januari 2012 ändras rutinen för när gymnasieskolorna ska rapportera elever som skolkar. Ett krav för att få studiebidrag är att eleven studerar på heltid. Skolan ska rapportera elever med otillåten frånvaro när den är mer än några enstaka timmar och när den sker vid upprepade tillfällen.
För mer info från CSN, se: Skolkrapportering för gymnasieskolor

Skolans rutiner vid ogiltig frånvaro

  1. När en studerande har ogiltig frånvaro som är mer än några enstaka timmar under en månad och som sker vid upprepade tillfällen, ska skolan rapportera in det till CSN.
  2. Var 14:e dag går skoladministratör igenom alla elevers ogiltiga frånvaro. De elever som har över 10% ogiltig frånvaro får ett varningsbrev hemskickat.(Till myndig elev/omyndig elev till vårdnadshavare.)
  3. Är den ogiltiga frånvaron fortfarande över 10% på nästa två veckors period meddelas CSN om skolk fr.o.m första datum i varningsbrevet.
  4. Efter ytterligare två veckor skickas underlag till CSN om ingen förbättring skett.
  5. Bättrar sig eleven med närvaron meddelas CSN om avbruten skolk.
  6. CSN fattar sedan beslut utifrån sina rutiner.