Antagningsinformation

Här hittar du information som du behöver när du skall söka till gymnasieskolan. Samma information hittar du i dokumentet ”Information från antagningskansliet” längre ner.

Behörighet

Du är behörig att söka till gymnasieskolan till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Du skall ha avslutat årskurs 9 eller motsvarande och ha följande behörighet:

Behörighet till nationellt program

För behörighet till ett yrkesprogram krävs minst betyget godkänt i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik samt ytterligare minst fem ämnen.

För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs minst betyget godkänt i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik och samt i ytterligare minst nio andra ämnen.

  1. för behörighet till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet: minst betyget godkänt i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.
  2. för behörighet till naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet: minst betyget godkänt i biologi, fysik och kemi.

Antagning

Antagning sker på ditt meritvärde.

Du får inte tidigare ha ett slutbetyg/examensbevis från ett nationellt program inom gymnasieskolan eller likvärdig utbildning eller ha gått International Baccalaureate (IB). Om du inte är behörig vid vårterminens slut har du möjlighet att komplettera med betyg innan gymnasieutbildningen startar. Information om hur du prövar för nytt betyg får du på din grundskola.

16 april kan du gå in på webben med ditt användarnamn och lösenord, och se resultatet av den preliminära antagningen. Elever som sökt via blankett får preliminärbeskedet via post.

Möjlighet till om- och nyval finns för gymnasieprogram t.o.m. 15 maj, efter fördjupad SYV kontakt.

Slutligt antagningsbesked skickas till alla sökande omkring den 2 juli. Reservintagning till lediga platser pågår 2 veckor efter skolstart.

Utbildningsvägar

Du ska i första hand söka utbildning på din hemort.

Om utbildningen inte finns på hemorten, kan kommunen ha ett samverkansavtal med en annan kommun och då söker du dit.

Samma undantag gäller om sökt inriktning inte finns på din hemort. Om utbildningen inte finns hemma eller inom samverkansområdet, har du rätt att söka var som helst i landet.

Om dina personliga förhållanden motiverar studier på annan ort, kan du ange särskilda skäl och få din ansökan prövad. Det krävs starka skäl för att få en sådan framställning beviljad. Det finns också riksrekryterande utbildningar som du kan söka. Fråga din studievägledare.

Frisök

Genom ändringar i skollagen (1985:1100) har elever från och med 1 januari 2008 möjlighet att söka en utbildning i en annan kommuns gymnasieskola även om samma utbildning erbjuds i hemkommunen eller samverkansområdet, så kallad frisökning.
En sådan behörig sökande tas emot i mån av plats, så kallad andrahandsmottagning, efter beslut av anordnarkommunen. I första hand ska alla behöriga sökande tas emot i anordnarkommunen eller samverkansområdet och sökande från andra kommuner som inte erbjuder denna utbildning, samt behöriga sökande med särskilda skäl.

Frisökning gäller för nationella program med nationella inriktningar. Även utbildningar på nationella program där nationellt fastställda inriktningar saknas (exempelvis Teknikprogrammet) och där det inte finns lokalt fastställda inriktningar omfattas av frisökning.

Ändringarna ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2008. I gymnasieförordningen (1992:394) har även en bestämmelse införts som innebär att även elever som tas emot i andra hand omfattas av urvalsbestämmelserna vilket de inte gjorde tidigare.

Nytt i gymnasieförordningen, 1992:394, är även att elever som tas emot i mån av plats omfattas av urvalsbestämmelserna vilket de inte gjorde tidigare. De nya bestämmelserna ska tillämpas på utbildningar som påbörjas efter den 1 juli 2008.
Frisökning innebär en ökad möjlighet, men inte en rättighet, att som elev i mån av plats tas emot i en annan kommuns gymnasieskola. Frisökning innebär inte att någon kommun tvingas utöka sin verksamhet. Om en kommun tar emot en elev i mån av plats är elevens hemkommun skyldig att betala interkommunal ersättning till den kommun som anordnar utbildningen.

Elever som tas emot i en andrahandsmottagning har inte rätt till inackorderingsstöd.

Språkval

Du väljer språk obligatoriskt till Natur- och Samhällsvetenskapsprogrammen. De elever som önskar läsa språk på annat program söker det på individuella valet och får börja läsa det i åk 2.

Elev som flyttar

För sökande som tänker flytta till annan gymnasieregion gäller:

Ansökan görs i den kommun där den sökande är folkbokförd den 15 februari. (Antagningskansliet skickar en kopia på ansökan till den nya kommunen. När personbevis som bekräftar folkbokföringen i den nya kommunen inkommit till antagningskansliet, sänds detta tillsammans med originalhandlingar till den nya kommunen.)

Sekretess

Alla handlingar som inkommit till antagningskansliet är offentliga.