Studiehjälp, studiebidrag och inackorderingsbidrag

Du kan få studiehjälp fr.o.m. kvartalet efter det att du fyllt 16 år och längst t.o.m. vårterminen det år du fyller 20. Studiehjälp består av:

 • studiebidrag
 • extra tillägg
 • inackorderingsbidrag

Du kan bara få studiehjälp för heltidsstudier (undantag gäller för individuella program). Heltidsstudier innebär att du använder hela sin arbetstid till studier och kontinuerligt deltar i den undervisning som ges. Studiehjälpen får du även när du är sjuk. Bedömningen av heltidsstudier görs utifrån din arbetsinsats och inte utifrån utbildningens omfattning i gymnasiepoäng eller liknande. Studiebidraget är 1250 kr/mån och det beviljas utan ansökan.

Extra tillägg

Det är CSN som prövar om du har rätt till extra tillägg. Extra tillägg är ett bidrag som prövas mot dina och dina föräldrars ekonomiska förhållanden. Beloppet varierar och beräknas utifrån ett s.k. ekonomiskt underlag. För att vara berättigad till tillägget måste familjens ekonomiska underlag, före skatt, vara under 125 000 kronor.

Studiemedel

Om du fr.o.m. höstterminen det år du fyller 20 läser på en gymnasieskola, kan du ansöka om studiemedel. Studiemedel består av en lånedel och en bidragsdel. För mer information kan du besöka CSN:s hemsida: www.csn.se

Inackorderingsbidrag

Anvisningar för elever i gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning. Gäller tom vårterminen (första kalenderhalvåret) det år då man fyller 20 år.

Regler

Bidrag lämnas med ett månatligt belopp under läsårsperioden, dock maximalt för 9 månader per år. Beloppet motsvarar 1/30 av det basbelopp som gällde vid ingången av aktuellt läsår. Detta belopp avrundas nedåt till helt tiotal kronor. Ansökan om inackorderingsbidrag skall göras på fastställd blankett. Se länk i högerkolumnen. Bidrag lämnas inte retroaktivt för mer än två månader inräknat den månad ansökan inkom till kommunen.

Inackorderingsbidrag beviljas

 • Om du på grund av lång skolväg behöver inackordera dig (minst 41 km, vilket avser avståndet från föräldrarnas ordinarie bostad till skolan; dvs avståndet från sommarbostad eller liknande räknas ej). Hultsfreds kommun ger dig närmare besked (kontaktmöjlighet enligt nedan).
 • Komvux-elever kan endast få inackorderingsbidrag om eleven har särskilda skäl för att få gå i annan kommuns KOMVUX.
 • Inackorderingsbidrag på hemorten kan beviljas av sociala skäl. Då ska ett intyg från social myndighet eller skolkurator bifogas.
 • Detta ska visa att socialnämnden medverkat till flyttningen.
 • Skolgången ska ske på hemorten.
 • Inackorderingsbidrag för studier utomlands handläggs av CSN.
 • Folkhögskoleelever och elever vid fristående skolor och riksinternat ska söka inackorderingsbidrag hos CSN.
 • Inackorderingsbidrag kan inte beviljas samtidigt med att busskort erhålls.
 • Adressändring (inackorderingsadress eller hemortsadress) måste meddelas snarast till Hultsfreds kommun.
 • Avbruten eller ej påbörjad utbildning skall omgående meddelas Hultsfreds kommun.

Återkrav

Återkrav innebär att felaktigt erhållen inackorderingsbidrag genast skall betalas tillbaka. Om eleven erhållit inackorderingsbidrag felaktigt kommer faktura på belopp plus eventuell expeditionsavgift att skickas till betalningsskyldig. Om eleven var myndig vid utbetalningstillfället är denne själv skyldig att betala in det återkrävda beloppet. För elever som var omyndiga vid utbetalningen ställs återkrävt belopp till förmyndare som alltså är betalningsskyldig.

Att tänka på vid utbildning i annan kommun

Adressändring till posten men kom ihåg att inte folkbokföra dig i utbildningskommunen då betalar inte Hultsfreds kommun inackorderingsbidrag. Meddela Hultsfreds gymnasium om du ändrar adress på utbildningsorten eller hemortsadress: Hultsfreds gymnasium Box 172 577 24 Hultsfred.

Om du avbryter eller inte påbörjar din utbildning i annan kommun avbryt den i så fall före 15 september på höstterminen eller före 15 februari på vårterminen. Anledningen är att Hultsfreds kommun då inte behöver betala för utbildningsplats i annan kommun som du inte utnyttjar. Givetvis hoppas vi att du tänkt igenom ditt val så att du inte behöver bryta utbildningen. Om avstånd föräldrahem – skola är minst 41 km är Inackorderingsbidraget 2023: 1750 kr.

Färdbevis

Reseersättning utgår till elev vars dagliga färdväg mellan bostaden och skolan/praktikplatsen överstiger 6 km enligt de gränslinjer som fastställts för varje skola. Detta bidrag till kostnaden för resor kan beviljas t o m vårterminen det är du fyller 20 år. Ansökan sker på särskild blankett.

Kontakter

Hanna Waern-Andersson

AntagningssekreterareTELEFON: 010-354 26 10E-POST: hanna.waern.andersson@hultsfred.seAdministration