Rutiner vid frånvaro

 

Anmälan av frånvaro för elev

Anmälan av frånvaro kommer att göras via InfoMentor.

Du uppmanas att ange ditt eller ditt barns personnummer. Därefter kommer en bekräftelse skickas ut till vårdnadshavare på angivet SMS-nummer eller e-postadress. Du som inte har alla siffrorna i ditt personnummer ännu behöver göra frånvaroanmälan via din mentor istället.

Ogiltig frånvaro

Som ogiltig frånvaro räknas all icke anmäld frånvaro. Längre sjukfrånvaro än sju (7) sammanhängande dagar måste styrkas med läkarintyg, för att inte räknas som ogiltig. Vid hög sjukfrånvaro kan skolan komma att fråga efter läkarintyg, trots att frånvaron inte varit sammanhängande i sju (7) dagar. Ogiltig frånvaro bekräftas till vårdnadshavare på angivet SMS-nummer eller e-postadress.

Ledighet

Under ett läsår går eleverna i skola det antal dagar som är fastställt i lag och utifrån det är målsättning och undervisning upplagd. Att vara ledig från skolan kan ibland vara viktigt och nödvändigt. Känner du att detta behövs vill vi att du först diskuterar konsekvenserna med din mentor. Vi vill dock från skolans sida be er att vara mycket restriktiva med att ta ledigt utöver fastställda lov. Undervisningen kan inte alltid ”tas igen” med extra hemuppgifter. Rektor kan besluta att ge en elev ledigt från skolan om det finns särskilda skäl för detta och tar stor hjälp av mentor när denna bedömning görs.

CSN-rapportering

Ett krav för att få studiebidrag är att eleven studerar på heltid. Skolan ska rapportera elever med otillåten frånvaro när den är mer än någon enstaka timme och när den sker vid upprepade tillfällen.

För mer info från CSN, se:

Skolans rutiner vid ogiltig frånvaro

  1. När en studerande har ogiltig frånvaro som är mer än några enstaka timmar under en månad och som sker vid upprepade tillfällen rapporterar skolan det till CSN.
  2. En analys görs även av den giltiga frånvaron och vissa i fall rapporteras resultatet vidare till CSN.
  3. Var 14:e dag går en skoladministratör och elevhälsa igenom alla elevers frånvaro. De elever som har hög frånvaro får ett brev hemskickat som informerar om detta. Detta för att bli uppmärksam på och kunna bryta en negativ spiral.
  4. Är den ogiltiga frånvaron fortfarande hög och/eller vid upprepade tillfällen under nästa tvåveckors period meddelas CSN igen. Skolk rapporteras då från och med det första datumet då ogiltig frånvaro registrerades.
  5. CSN kan fatta beslut om utebliven betalning, reducering av beloppet och/eller ett krav på återbetalning. Observera att om utbetalningen påverkas kan även andra bidrag som familjen får påverkas.
  6. Om närvaron förbättras under kommande mätperiod meddelas CSN om detta, vilket kan leda till att bidraget börjar betalas ut igen.