Start av Psykologikurs på Vuxenutbildningen

Idag (läs 12 mars 2015) startade psykologikursen på Vuxenutbildningen med Konstantin som handledare. Den bedrivs i distansform med 12 st deltagare

Liknande kurser som denna tex Filosofi, Naturkunskap mfl finns att tillgå på Vuxenutbildningen på Hultsfreds gymnasium som distanskurser.

Psykologi på VUX

 

 

 

10 min in på lektionen så är Konstantin redan uppe på fullt pådrag, för att förklara psykologins särdrag.

 

Kursen Psykologi 

Psykologi som ämnesområde är relativt ny i förhållandet till andra vetenskapliga discipliner, och den har utvecklats i takt med det övriga samhällets förändring på så sätt att både innehåll och förklaringsmodeller speglar stereotypa drag i det samhälle det är en del av. Människan har alltid varit intresserad av de mentala skeendena och i historisk tid finns det en mångfald av olika filosofer som kopplas samman med idéer om och undersökningar av mentala processer. Från psykologins uppkomst (slutet av 1800-talet) fram till idag har det funnits olika definitioner av termen ”psykologi”. Gemensamt för alla dessa definitioner är betoningen på den vetenskapliga aspekten som baseras på att finna lagbundenheter i sådana processer som tänkande, motivation och inlärning. En av de mest kända definitioner är den som hävdar att psykologin är vetenskapen om beteendet och de mentala processerna(Atkinson). Denna vetenskap bygger i sin tur på både observerbart beteende och sådant som inte kan observeras direkt, men som man kan sluta sig till utifrån andra grunder.

Du som student på Komvux har mycket goda anledningar av att läsa psykologi även om detta inte nödvändigtvis kommer att leda till en psykologexamen…Jag delar dessa orsaker i:

  • Kunskapsmässiga, eftersom psykologin berör sådana aspekter som fysiologiska dysfunktioner, gruppdynamik, kognitiva processer, minnesfunktioner, perception och socialpsykologiska fenomen.
  • Egennyttiga,v.s. att kunna uppnå en bredare självmedvetenhet, introspektion, emotionell balans och insikt om sig själv och omvärlden.
  • Instrumentella (syften), här menas att eleven vill uppnå en högre ekonomisk välmående befattning i samhället för att kunna säkra sin levnadssituation.

Psykologi på VUX

Vad bidrar psykologi med?

_________________________________________________

Oavsett vilka de föreliggande skäl till elevens val är, finner jag att psykologins Gammal dam eller ung kvinnabidrag till motverkandet av oberättigade fördomar och kategoriseringar, vilket är en av de signifikanta aspekterna som studenterna erbjuds. Att kunna förstå och fördjupa sig i de kausalitetsprinciper och mentalprocedurer som resulterar i individens varseblivning och beslutfattande är lockande för varje person med genuint intresse för frågan om ”varför”. Detta innebär naturligtvis inte att psykologiska slutsatser alltid innefattar en sanning som inte går att ifrågasätta, utan snarare tvärtom- och precis som andra reella vetenskaper – bygger psykologin på olika antaganden och induktioner som utvecklas kontinuerlig via nya experimentella metoder och differentiella angreppssätt.

 

Vad ser du – en ung kvinna
som vänder bort ansiktet
eller en gammal dam?