Reducerat program

På Hultsfreds gymnasium gäller följande för reducering av program

  • Eleven ska ha problem med hela studiesituationen.En reducering av kurs ska i största möjliga mån ske före kursens början, i undantagsfall kan dock reducering ske när kursen påbörjats.
  • Reducering tas upp för diskussion vid en elevvårdskonferens. Rektor fattar därefter beslut.
  • I särskilda fall finns möjlighet för elev med svårigheter i någon kurs att byta ut kursen mot någon annan och då övergå till specialutformat program. Detta gäller inte kurser som räknas som kärnämne.
  • Förekommer önskemål om reducering av kursen Idrott och hälsa A skall, om inte medicinska skäl föreligger, i första hand diskussion föras med kurator, skolsköterska och berörd idrottslärare om eventuell individuellt anpassad kurs. Finns ingen möjlig lösning kan dessa personer tillstyrka reducering. Beslut fattas av rektorn.

En elev får befrias från kurser som motsvarar högst 10 % av det antal gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt nationellt eller specialutformat program. Beslut enligt denna paragraf fattas av rektorn.

Gymnasieförordningen 9 kap. Stödåtgärder

Reducerat program

6 § En elev kan befrias från undervisning i en eller flera kurser eller gymnasiearbetet om eleven önskar det och har påtagliga studiesvårigheter som inte kan lösas på något annat sätt. Reducerat program beslutas inom ett åtgärdsprogram.