Målen för studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesorientering, SYO, är en viktig verksamhet för all personal i skolan. Studie- och yrkesvägledning, SYV, är en profession där vägledningssamtalet är det centrala.

Studie- och yrkesorientering tillhör det dagliga skolarbetet. Eleverna arbetar där med uppgifter som ökar deras förståelse och insyn i arbetslivets villkor och möjligheter. Genom studiebesök och framförallt genom det arbetsplatsförlagt lärande, APL, får eleverna viktiga erfarenheter om arbetsmarknaden inför deras studie- eller yrkesval.

Studie- och yrkesvägledning innefattar information och vägledning till en grupp eller enskilda elever. Den personliga vägledningen är kärnan i verksamheten.

Gymnasieskolan erbjuder många olika valmöjligheter under utbildningstiden. Antalet eftergymnasiala utbildningar ökar samtidigt som arbetsmarknaden blir alltmer föränderlig och svår att överblicka. Därför ökar behovet av individuell vägledning. Syftet med den individuella vägledningen är att den enskilde eleven ska bli medveten om sina egna unika förutsättningar och möjligheter för att därefter kunna göra de val och beslut som krävs för framtiden.

För att uppnå de mål Hultsfreds Gymnasium har för studie- och yrkesvägledningen arbetar vi efter följande planering.

Information

Den information som ges riktar sig till framtida elever, nuvarande elever under gymnasietiden samt inför deras fortsatta utbildning och yrkesverksamhet.

Till blivande elever

 • Alla elever gör under vårterminen i årskurs 8 ett studiebesök på Hultsfreds Gymnasium.
 • Under höstterminen genomförs i samarbete med vägledarna på grundskolan i kommunen en information där elevrepresentanter från gymnasieskolans alla program berättar om sin utbildning och dess möjligheter. Vi åker också till grundskolor i samverkansområdet och presenterar de program som är aktuella för dessa elever.
 • En information hålls för elever med föräldrar kvällstid, där Hultsfreds Gymnasium och våra utbildningar presenteras.
 • Hultsfreds Gymnasium välkomnar också studiebesök av grundskoleeleverna.
 • Inför gymnasiestarten genomförs ett överlämnande. Förutom de personliga kontakter som då tas fyller man också i ett överlämnandedokument för de kommande elever som har någon svårighet i sin studiesituation. Syftet är att Hultsfreds Gymnasium ska vara förberedd att ta emot dessa elever på bästa möjliga sätt och ha möjlighet att planera elevens studiegång.

Till nuvarande elever

 • Under hösten i åk 1 presenteras SYV–verksamheten. Vi informerar även om hur gymnasieskolan fungerar, beskriver den individuella studieplanen, berättar om de val som ska göras mm.
 • Under gymnasietiden görs sedan olika informationsinsatser enskilt, klassvis eller i storgrupp.
 • Vi förbereder och informerar eleverna inför deras olika val.
 • För att ge eleverna den information de behöver för att kunna göra sina studie- och yrkesval efter gymnasietiden genomför vi informationer som presenterar eftergymnasiala studier.
 • Vi arrangerar i samarbete med kommunen en ”Framtidsdag” för årskurs 1 där eleverna får möta yrkesrepresentanter inom den kommunala verksamheten.
 • Vi åker till SACO-mässan med år 3-elever. Vi genomför information om hur man söker eftergymnasiala studier.
 • Utanför studie- och yrkesvägledarnas rum kan eleverna finna material rörande allt från språkresor till kvalificerade yrkesutbildningar.

Vägledning

Den individuella vägledningen har stor betydelse för hur den enskilde eleven hanterar sina studier. I och med de ökade valmöjligheterna har eleven ett stort eget ansvar för sina egna studier. Det är vägledarens uppgift att stötta eleven i att ta detta ansvar. I enskilda samtal med vägledaren kan eleven diskutera sin studiegång och planering inför framtiden. Elevens individuella studieplan är det dokument som tydlig visar de val och beslut eleven ska fatta.

En viktig arbetsuppgift för vägledarna är att bereda möjligheter för de elever som har problem med sin studiesituation. Efter utredande samtal kan man där använda sig av olika alternativa studiegångar. Det kan vara reducerat program, specialutformat program, förlängd utbildningstid, erbjudande av stödåtgärder, byte av studieväg med mera. Studie- och yrkesvägledaren har där ett samordnande ansvar för genomgång av studiesituationen, utformande av alternativ, planering samt uppföljningsansvar.

Övriga arbetsuppgifter

Delaktighet i den elevvårdande verksamheten, planering och organisation av skolans verksamhet, bistå lärarna med information och handledning i frågor som rör studieplanering och SYO-verksamhet.

Kontakter

Jennie Emanuelsson

Studie- och Yrkesvägledare gymnasiumTELEFON: 010-354 26 14E-POST: jennie.emanuelsson@hultsfred.seAdministration